Blog

Stačí drobné na drobné opravy?

Stačí drobné na drobné opravy?

V minulých článcích jsme se zabývali tím, na co si dát pozor při kontrolách vašeho bytu. Dnes si „vezmeme na paškál“ pojem, který se často používá, ale ne každý se v jeho výkladu zcela orientuje a zároveň si řekneme něco o řešení problémů ze strany nájemce i pronajímatele.

POJEM DROBNÉ OPRAVY            

Rozdělení odpovědnosti za opravy a údržbu bytu mezi nájemce a pronajímatele definuje speciální nařízení vlády. Podle něho je nájemce povinen provádět v bytě pouze běžnou údržbu a drobné opravy. Nařízení specifikuje, co se těmito pojmy myslí, a to jednak přesným výčtem činností a také finančním limitem. Roli hraje i celková částka vynaložená na opravy bytu v rámci jednoho roku.

Za drobné opravy se považují:

•             opravy jednotlivých vrchních částí podlah, výměny prahů a lišt, opravy jednotlivých částí oken či dveří a jejich součástí, kování a klik, rolet a žaluzií. Dále opravy vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, výměny žárovek a uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru, opravy uzavíracích ventilů na rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru, výměny sifonů a lapačů tuku, opravy indikátorů vytápění a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody. Mezi drobné opravy se dále řadí opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní.

•             opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů etážového topení na pevná, kapalná a plynná paliva, včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení.

Nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního vytápění.

Drobné jsou i jakékoliv další nevyjmenované opravy, pokud náklady na jednu opravu nepřesáhnou částku 1000 korun. Náklady na dopravu a jiné náklady spojené s opravou se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají a hradí je nájemce. Nařízení vlády rovněž stanovuje, že pokud se provádí na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy. Jestliže celková částka vynaložená nájemcem na drobné opravy presáhne v jednom roce 100 Kč/m2 podlahového plochy, tak veškeré opravy nad tuto hranici již platí pronajímatel. Do podlahové plochy se počítají všechny místnosti, pokud je užívá pouze nájemce. Ovšem sklepní kóje, lodžie, balkóny a terasy se započítávají do podlahové plochy jen jednou polovinou.

Mezi běžnou údržbu ze strany nájemce patří rovněž udržování a čištění bytu včetně jeho zařízení a vybavení, pokud se s pronajímatelem nedohodl jinak.

JAK ŘEŠIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ NÁJEMNÍKEM

Je možné, že při prohlídce bytu zjistíte, že nájemce zničil podlahu, jeho pes poškrábal dveře a nebo děti s oblibou kreslí po zdech. Jak ideálně postupovat? V první řadě škodu zdokumentujte. Pořízené fotografie vám později mohou sloužit jako důkaz o tom, že k poškození došlo ze strany nájemce. Proto je důležité při předávání bytu novému nájemci vždy sepsat předávací protokol a vyhotovit fotodokumentaci o aktuálním stavu bytu. U nás v Hybský service je toto samozřejmostí.

Pokud je to možné, po zjištění problému nejprve vyzvěte nájemce k opravě nebo výměně. Pokud se nedohodnete, můžete náklady na opravu pokrýt kaucí, kterou nájemce složil při převzetí bytu. Převyšuje-li částka výši tohoto depozitu, rozdíl nájemci vyúčtujte a požádejte o úhradu.

KTERÉ ŠKODY HRADÍ PRONAJÍMATEL?

Vady a škody, které nespadají pod běžnou údržbu a drobné opravy, vám musí nájemce ohlásit, neboť zpravidla nemáte ani jinou možnost, jak se o nich dozvědět. Pokud je třeba vadu odstranit co nejdříve, jelikož je zde riziko další škody (např. prasklá vodovodní stoupačka), musí o ní nájemce vás jakožto pronajímatele bezodkladně informovat. Nicméně pokud například neberete telefon, musí takovou vadu odstranit sám. Takovou vadu, která zabraňuje běžnému užívání (např. rozbité ústřední topení), je povinen nájemce nahlásit bez zbytečného odkladu. Pokud vadu neodstraníte v přiměřené době, může ji sám nájemce na vaše náklady odstranit, nebo může požadovat slevu z nájemného po dobu trvání vady. Může rovněž vypovědět nájemní smlouvu, jestliže vadu neodstraníte ani v dodatečné lhůtě. Naopak pokud nájemce nesplní svou povinnost oznamovat tento druh vad uvedených lhůtách, nemá právo na slevu z nájemného, ani na proplacení nákladů v případě, že sám vadu odstraní.

Pokud vada nevznikla řádným užíváním, ale zaviněním jedné strany, musí ji tato strana odstranit a náklady uhradit ten, kdo vadu způsobil. Nájemce navíc odpovídá nejen za sebe, ale i za poškození způsobené dalšími členy domácnosti.

Pokud nechcete řešit problémy s pronajímáním svého bytu, svěřte jej nám a my za vás starosti s případnými škodami vyřešíme. Hybský service